021-88784671-2

آنزیم مکسی بایند تی جی

آنزیم مکسی بایند تی جی
خلاصه

بهترین اثربخشی بافت ، بهترین کیفیت و کاهش هزینه های تمام شده محصول با مکسی بایند تی جی در انواع پنیر و ماست، غلات و فرآورده های گوشتی

19 5 01

برای انواع فرآورده های لبنی ، غلات و فرآورده های گوشتی جهت بهبود بافت و کاهش هزینه های مواد اولیه مصرفی کاربرد دارد

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)